INFOBGNET

Общи условия

Използването на този сайт https://infobgnet.com (INFOBGNET) е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (infobgnet.com) сайта, вие приемате и се съгласявате с условията в тях, както се задължавате да ги зпазвате. В случай че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте този сайт. С използването на сайта Вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез infobgnet.com (INFOBGNET)

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на информационната платформа infobgnet.com (INFOBGNET) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на INFOBGNET.

Определения на термините използвани в текста на общите условия:
Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителският профил е обособена част от уебсайта infobgnet.com (INFOBGNET) съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „infobgnet.com“ (INFOBGNET), единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Артикул: определен вид стока, притежаващ своята идентификация и индивидуализация.

Описание
Изработка на сайт и seo оптимизация – Професионална изработка на уеб сайтове и SEO оптимизация за по-добра видимост и резултати в онлайн пространството. Изграждане и продажба на дигитално съдържание.

Отговорност

infobgnet.com (INFOBGNET) не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
infobgnet.com (INFOBGNET) си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
infobgnet.com (INFOBGNET) не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на infobgnet.com (INFOBGNET) и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
infobgnet.com (INFOBGNET) може да измени настоящите „Правила и условия“ за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Правила и условия за ползване.
Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
да не се намесва в правилното функциониране на системата
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно infobgnet.com (INFOBGNET) за всеки случай на извършено или открито нарушение;
да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “infobgnet.com”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “infobgnet.com”, без изричното разрешение на infobgnet.com в частност администратора на сайта INFOBGNET.

Търговски съобщения

С приемането на настоящите общи условия потребителят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.

Приложимо Право

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С даване на съгласие за Общи условия на infobgnet.com (INFOBGNET) се декларира, че потребителя е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Ползването на интернет портал infobgnet.com (INFOBGNET) от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

Настоящите Общи условия и правила за работа на infobgnet.com (INFOBGNET), отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 22/04/2024 г.

Контакти:
При възникнал казус, не се колебаите да ни потърсите.
Тлефон: +359 988 931 388
Имейл: info@infobgnet.com

Този сайт използва технологии като бисквитки за съхраняване и/или достъп до информация за устройството. Съгласявам се с използването на проследяване на моята активност.

ОК